Sunday, October 30, 2011

Good night, I love you

Good night, I love you.
Bòn nwi!, mwen renmen ou.

Sweet dreams and good night!
Fè bon rèv e bòn nwi!

Have a good night's sleep.
Pase yon bò nwit.

Sleep well.
Dòmi byen.

Tuesday, October 11, 2011

Give me a kiss

Give me a kiss.
Ban mwen you ti bo.

Let me drink from your lips.
Kite m bwè sa'k sot sou po bouch ou.

Sunday, September 25, 2011

Wednesday, September 21, 2011

You're my one and only

Ou se sèl moun pou mwen.

Do you want me as much as I want you?

Eske ou vle mwen menm jan mwen vle ou?

I would like to see you again

Mwen ta renmen wè w ankò.

I still love you

Mwen toujou renmen w.

You are my beacon

Ou se solèy mwen.

You are the love of my life

Ou se lanmou lavi m.

I love you honey

Mwen renmen ou cheri

Let's make love!

An nou fè lanmou!

I fell in love with you since the first day I met you.

Mwen tonbe damou pou ou depi premy jou m te rankontre w.

Endearing names to call your female sweetheart

My love
kòkòt mwen,
doudous mwen,
siwo mwen,
chouboulout mwen,
myèl mwen,
ti chouchou mwen
ti kè m,
amou kè m,
kè mwen,
anmourèz,
flè mwen,
toutou mwen,
 ti boubout mwen,
ti chachou,
menaj mwen,
ti chat mwen,
trezò mwen,
marabou mwen,
rèn lavi mwen,
bonbon siwo m,
fanm dous mwen,  
nannan m, ...

Endearing names to call your male sweetheart


My love
cheri mwen
ti chouchou mwen
amou kè m,
kè mwen
toutou mwen,
ti boubout mwen
menaj mwen
trezò mwen
vwayajè de nwi mwen

Love is the a beautiful thing, but you are more beautiful

Lanmou se yon bèl bagay, men ou pi bèl

You make my heart beat

You make my heart beat.
Se ou ki fè kè m bat.

You make my heart beat stronger.
Ou fè kè m bat pi fò.

I love you my love

I love you my love.
Mwen renmen ou lamou mwen.

How much I love you

I want you to know how much I love you.
Mwen vle ou konnen kòman mwen renmen ou.

You're always in my heart

You're always in my heart.
Ou toujou nan kè mwen.

Monday, September 19, 2011